අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සංවිධානය කරන ‘ධර්ම දීපනී’ පෝදා රූපවාහිනි සජීවී ධර්ම දේශනා මාලාව.

දේශකයාණන් වහන්සේ..

වග, කහහේන, ශ්‍රී සුසිරිවර්ධනාරාමය,දොම්පේ, උඩමාපිටිගම, ශ්‍රී ගංගරාමය,යන උභය විහාරාධිපති, ශ්‍රී සද්ධර්ම වාගීශ්වර, ධර්ම විශාරද පණ්ඩිත, මීගමු පළාත් සහිත සීනාදි සිව් කෝරළයේ විශේෂ අධිකරණ සමථබලසම්පන්න ද්වීතීය සංඝනායක, “විනය කීර්ති ශ්‍රී කල්‍යාණතිස්ස”

පූජ්‍ය කහහේනේ මේධානන්ද නායක ස්වාමීන් වහන්සේ