අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනය නැරඹීමට ගිය අවස්ථාව. මෙහිදී අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පොතක් එළිදැක්වීම ද සිදුවිය.