අග්‍රාමාත්‍යවරයා ආපදාවලින් විපතට පත් ප්‍රදේශ බලා..

අධික වර්ෂාව නිසා ගංවතුර ඇතුළු ආපදාවන්ගෙන් විපතට පත් ප්‍රදේශ රැසකට අග්‍රාමාත්‍යවරයා අද (2024.06.03) ගියේය.

ඒ අතරින් බරපතල ආපදාවන්ට ලක් වූ අවිස්සාවේල්ල, පුවක්පිටිය ඇතුළු ප්‍රදේශවල විපතට පත් ජනතාව හමු වූ අවස්ථාව.

මෙම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී යදාමිණි ගුණවර්ධන, රාජ්‍ය නිලධාරින් එක්වූහ.

අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය අංශය