වගා කරන්න කියලා අපේ ආණ්ඩුව හදිසියේ නීති රීති පනවන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා සාමූහිකව වගා කරන්න එකතු වෙන්න. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

2024-01-09 Chinese Prime Minister greets Premier Dinesh Gunawardena View
2024-01-08 Prime Minister congratulates Bangladesh PM Sheikh Hasina on Election Triumph View
2024-01-08 A special Aswesuma unit for each divisional secretariat. View
2024-01-05 Prime Minister Dinesh Gunawardena unveiled the statue of Siri Devamitta Dhammapala Thera at Maha Bodhi Agrasravaka Maha Vihara... View
2024-01-04 United Nations to assist reforms, digitalization and poverty eradication programs in Sri Lanka – UN Assistant Secretary General View
2024-01-02 Prime Minister thanks New Zealand Envoy for his contributions for strengthening bilateral ties View
2024-01-01 The Treasury has been allowed pay off debts of the Pensioner’s Fund and made it independent - Prime Minister View
2024-01-01 Happy New Year View
2023-12-30 We have taken over the responsibility to get the country out of turmoil... - Prime Minister View
2023-12-29 Prime Minister welcomes new Indian High Commissioner and assures continuous cooperation View
2023-12-27 Prime Minister congratulates Greek PM on his electoral victory View
2023-12-26 ’Dharma Deepani’, the series of live Poya Day Dhamma Sermons on television organised by the Prime Minister’s Office. View
2023-12-25 Christmas Message View
2023-12-22 Mr. Pradeep Yasaratne, new secretary of the Ministry of Public Administration, Home Affairs, Provincial Councils and Local Government. View
2023-12-19 Do not touch co-operative properties to cause public frustration - Prime Minister. View
2023-12-19 Prime Minister Dinesh Gunawardena paid his last respects to the remains of Maj Gen Deshamanya Asoka K Jayawardhana, former Governor of North & East. View
2023-12-17 Recruitment of Grama Niladhari officers for 3000 vacancies will be expedited... - Prime Minister View
2023-12-18 Pakistan to promote Buddhist pilgrim tours View
2023-12-17 Mahapola was able to make a revolutionary impact on education... - Prime Minister View
2023-12-15 Prime Minister Dinesh Gunawardena took part in the Colombo District Literary Art (Sahitya Kala) Festival as the chief guest which was held at Tower Hall, organized by Colombo District Secretariat (15.12.2023) Colombo Abhinandana – 2023. View
2023-12-14 Sri Lanka to assist coconut cultivation in Cuba View
2023-12-14 Denmark to increase investments in Sri Lanka View
2023-12-12 The South China Sea Region Buddhist Round Table Conference is being held in Sri Lanka currently with the participation of high-level representatives from thirty two countries. View
2023-12-11 JICA to continue assistance to Sri Lanka View
2023-12-10 මහාචාර්ය ස්ටැන්ලි විජේසු‍න්දර මහතාගේ සියවන ජන්ම දින සැමරුම අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ඇරයුමෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අරලියගහ මන්දිරයේදී 2023.12.10 දින පැවත්විණි. View