ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණය උදෙසා විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල සැලසුම් නිර්මාණය කර එල්ලවන ප්‍රහාරයන්ට මුහුණදීමට සාර්ථකව නායකත්වය දෙන්නා සේම වත්මන් අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී රට වෙනුවෙන් එක්ව නැගීසිටීමට නායකත්වය දෙනවා..- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2024-05-09 The following decisions were taken at the meeting of the National Operations Room Committee held at the Prime Minister’s Office… View
2024-05-08 Appointments to two thousand new Grama Niladharis... View
2024-05-07 National Operations Room... View
2024-05-05 Performing religious rites for the late Prof. Nalin de Silva at the Buddhist Congress... View
2024-05-04 Japan expresses confidence on Sri Lanka’s economic recovery View
2024-05-04 The ceremony to give freehold land deeds to Mahaweli colonists under the ’Urumaya’ programme, was held under the patronage of President Ranil Wickremesinghe and with the participation of Prime Minister Dinesh Gunawardena on 04.05.2024 at Polonnaruwa Royal Central College. View
2024-05-03 Message of condolence View
2024-05-03 Sri Lankan envoys must take new initiatives to attract investments and tourists – Prime Minister View
2024-05-02 China and Sri Lanka to expedite implementation of MoUs View
2024-05-01 Dinesh goes to Abhyaramaya, reflecting on bitter memories of May Day in 1987 at this venue. View
2024-05-02 New Governor of North Western Province, Naseer Ahamed paid a courtesy call on Prime Minister Dinesh Gunawardena today (May 2) at the Temple Trees in Colombo. View
2024-05-01 May Day Message View
2024-05-01 Paying floral tribute to the statue of former Minister and author T.B. Ilangaratne was held today (01.05.2024) near the Temple Trees in Colombo under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena and with the participation of former President Mahinda Rajapaksa. View
2024-04-30 Electronic and print media journalists who contributed to the development of Jathika Namal Uyana are appreciated ... View
2024-04-30 Gamani Jayasuriya cannot be forgotten when talking about the rights of working people - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-04-30 A discussion on the Colombo Vesak Zone was held today (30) at the Temple Trees under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-04-29 Radio Ceylon is a very important place today for entire Asia.. Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-04-29 The Development Lotteries Board is making a huge investment for the future generation of the country... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-04-26 Prime Minister Dinesh Gunawardena presided over a meeting to discuss Western Province Mega City Development Plan 2024-48 at the Temple Trees on April 26. View
2024-04-25 President Ranil Wickremesinghe unveils the plaque to open the ITC Ratnadipa Hotel at Galle Face with Prime Minister Dinesh Gunawardena, Indian High Commissioner Santosh Jha and ITC Chairman and Managing Director Sanjiv Puri look on. View
2024-04-25 China’s assistance offered to expand the sectors related to renewable energy, vehicle manufacturing, agricultural technology, paper and printing related fields.. View
2024-04-24 ’Uma Oya’ Multipurpose Development Project was declared open by the President of Iran, Dr. Ebrahim Raisi today (24.04.2024) at the invitation of President Ranil Wickremesinghe and with the participation of Ministers and MPs including Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-04-23 ’Dharma Deepani’ series of Dharma sermons were held at the Temple Trees, which is organized by the Prime Minister’s Office, and sponsored by the Maliban Company, telecasted live on Rupavahini on every full moon Poya day (from 9.00 am to 10.00 am). View
2024-04-24 Prime Minister Dinesh Gunawardena welcomed the President of Iran, His Excellency Ebrahim Raisi, who came to Sri Lanka to declare open the ’Uma Oya’ Multipurpose Development Project, today (24.04.2024) at Mattala Mahinda Rajapaksa International Airport. View
2024-04-22 There is no problem regarding ownership in releasing land. The government decided to give the power for cultivation while the ownership remains unchanged. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View