2021 සහ 2022 අධ්‍යයන වර්ෂයන්හි අ.පො.ස (උසස් පෙළ) විභාගයේ විශිෂ්ටතා දැක්වූ සිසු දරුවන් සඳහා ජනාධිපති ඇගයීම් සහතිකපත් සහ මුදල් ත්‍යාග පිරිනැමීම 2023.09.12 දින ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන්.

2024-04-18 Prime Minister Dinesh Gunawardena planted a Nelli (Indian Gooseberry) tree in the Temple Trees premises at the auspicious time for tree planting in New Year Festival at 10.16 a.m. today (18.04.2024). View
2024-04-17 Prime Minister Dinesh Gunawardena paid his last respects to the remains of the late Dr A T Ariyaratne at the Sarvodaya Headquarters in Moratowa this evening (April 17). View
2024-04-16 State honours for late Dr A T Ariyaratne View
2024-04-13 The actual owners of the New Year are our children View
2024-04-15 The National Oil Anointing Ceremony was held under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena... View
2024-04-10 Eid-ul-Fitr Message View
2024-04-10 Korea to provide assistance to education, health, renewable energy and employment ops as a result of PM’s visit – Korean Ambassador View
2024-04-08 Remedial measures will be taken to remove difficulties faced by elderly artistes… - Prime Minister View
2024-04-04 Ban Ki-moon appreciates growing close partnership between GGGI and Sri Lanka View
2024-04-07 “Violence is not in our politics. The government accepted this challenge by committing to a non-violent political victory”. - Prime Minister View
2024-04-06 The delegation of Vietnam Communist Party youth organizations, who visited Sri Lanka on the invitation of the Youth Conference of the Mahajana Eksath Peramuna (MEP Youth), met with the leader of the Mahajana Eksath Peramuna, Prime Minister Dinesh Gunawardena, at Kandy on 06.04.2024, after visiting the Temple of Tooth Relic. View
2024-04-04 Korean job opportunities in new fields as a result of the meeting between the PMs of Korea and Sri Lanka View
2024-04-04 PM and Korean Speaker exchange views View
2024-04-03 Many benefits to a number of sectors in Sri Lanka as a result of PM’s visit to View
2024-04-04 Prime Minister Dinesh Gunawardena, who is on a two-day official visit to South Korea, participated in a special meeting with the Korea Foundation for International Healthcare today (04.04.2024). View
2024-04-03 The Governor of Gyeongsungbuk Province hosted a dinner for Prime Minister Dinesh Gunawardena and others who are on a two-day official visit to South Korea at the Local Government Era Hall. View
2024-04-03 Prime Minister Dinesh Gunawardena, who is on a two-day official visit to South Korea, today (03.04.2024) toured SK Biotech research institute, a global institutional partner in vaccination and biotech research in the country. View
2024-04-03 Arrival of the group including Prime Minister Dinesh Gunawardena, who is on a two-day official visit to South Korea, at Incheon Airport today (03). View
2024-03-31 If the precious commitments of our people are not remembered again and again, the battles and legacies will be erased from the history books... - MP Yadamini Gunawardena View
2024-03-31 Easter Message View
2024-03-29 Relationship between the sister cities of China’s Shanghai and Colombo is in rapid development... View
2024-03-28 Prime Minister Dinesh Gunawardena paid a visit to Chinese Academy of Tropical Sciences in Wenchang in Hainan province in China after attending the BOAO Conference on March 28. View
2024-03-28 Prime Minister urges Asian countries to rededicate to building an Asia, free from poverty where prosperity is equitably shared View
2024-03-27 A meeting between Chinese President Xi Jinping and Sri Lankan Prime Minister Dinesh Gunawardena… View
2024-03-27 Prime Minister Dinesh meets Sangharaja Thera, President of Buddhist Association of China View