වගා කරන්න කියලා අපේ ආණ්ඩුව හදිසියේ නීති රීති පනවන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා සාමූහිකව වගා කරන්න එකතු වෙන්න. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන

2022-11-28 Top water priorities; Drinking water and irrigation - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2022-11-28 වියට්නාම් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්. View
2022-11-28 Prime Minister discusses energy cooperation with UAE View
2022-11-28 Russia is a reliable friend - Prime Minister View
2022-11-25 The temples lost thirteen hundred thousand acres of land due to leadership given for anti-imperial revolts... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2022-11-25 Premier congratulates new Malaysian PM View
2022-11-25 Japan explore new areas of investments in Sri Lanka View
2022-11-24 Prime Minister asked BMS-Northumbria Univ to set up a nursing school View
2022-11-19 PM’s Office mobile health clinic provides medical services to Pannipitiya residents View
2022-11-18 වගා කරන්න කියලා අපේ ආණ්ඩුව හදිසියේ නීති රීති පනවන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා සාමූහිකව වගා කරන්න එකතු වෙන්න. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන View
2022-11-18 Bangladesh keen to expand ties to new sectors including fisheries and shipping – Bangladesh Envoy View
2022-11-18 Premier urges Korea to recommence ongoing projects and assist the food drive View
2022-11-18 Prime Minister thanks Saemaul Foundation of Korea for assistance to rural upliftment View
2022-11-17 රටේ අනාගත පරපුර නව පරිච්ඡේදයකට ගෙනයන්නට රජයකට, ව්‍යවස්ථාවකට, පනතකට පමණක් සීමානොවී කටයුතු කලයුතුයි.- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2022-11-14 China’s top global roaming ambassador says Sri Lanka is ready to take off View
2022-11-13 Prime Minister Dinesh Gunawardena is being blessed at the Shri Venkateshwaran Maha Vishnu Temple at Modara on Sunday (13). View
2022-11-14 Govt. intervenes in infrastructure development to facilitate Sripada pilgrimage season. After the collapse of the Kandy kingdom, the imperialists seized most of the lands cultivated by our people.Those lands will be given back to the people to start cultivations.- Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2022-11-12 It is time for everyone to intervene to end hunger in the country. This earth is ready to make its commitment .Officials should not interfere in the same way when the lands which the imperialists took away from us are given back to people to cultivate. - Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2022-11-11 Bhutanese Ambassador Richen Kuentsyl called on him at Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office in Colombo on Friday (11). View
2022-11-11 Prime Minister discusses trade and education cooperation with Mexico View
2022-11-11 උරුමය රැකගෙන ජීවිතවලට ශක්තියක් එකතු කිරීමට මහපොළොව සූදානම්..නීති රීති වල තිබෙන වාද විවාද වලට කාලය ගත කරන්න තවදුරටත් ඉඩක් නැහැ.. රජයේ වගා සංග්‍රාමයේ ආයුර්වේදයට අවශ්‍ය වගාවන් අන්තර් ගත විය යුතුයි..-අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2022-11-10 "කුමන නීති හැදුවත් එය මහජනතාවට ඇවැසි පරිදි වේගවත්ව මහපොළොව මත ක්‍රියාත්මක කිරීමයි වැදගත්." - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2022-11-10 Mr.Polozkov Vladimir Deputy Chairman of the Board of Russian Association for international cooperation called on Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office in Parliament today (10) to discuss about potential large scale investment opportunities in Sri Lanka. View
2022-11-10 Colombo GA’s garden of crops is observed by the Prime Minister and the Chief Justice. View
2022-11-09 Prime Minister calls for water sanitation in all South Asian schools by 2030 View