ජල විපත් සහන සලසන ක්ෂණික වැඩ පිළිවෙළක්

2024-07-06 Heartiest congratulations to the Britain’s new Prime Minister View
2024-07-05 රාජ්‍ය භාෂා සතියේ සමාප්ති උත්සවය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රදානත්වයෙන්.... View
2024-07-02 කිරුළපන පුෂ්පාරාම විහාරස්ථාන පෙරහැර මංගල්‍යය අරඹමින් මංගල හස්තිරාජයා මත සධාතුක කරඬුව තැන්පත් කිරීම 2024.06.30 දින අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතින් සිදුවිය. View
2024-07-01 UNDP Resident Representative Azusa Kubota presents the findings of STRIDE to the Prime Minister View
2024-06-30 We have laid the foundation for the economy to move forward. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-07-01 Message of Condolences View
2024-07-01 Scout Service and Relationship Month began today. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-29 The Free Education Act was passed with great difficulty. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-29 Awarding appointments to 8453 who were confirmed in local government institutions has begun... - Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-06-29 New doors for businessmen can be opened to earn foreign exchange by exporting. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-28 What we should do today is to support the further development and take forward the recognition our country has received in the international community... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-25 Sri Lanka granted women the right to vote at the same time as men and the first to produce a female Prime Minister, a pioneer in offering women leadership opportunities… - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-27 District Secretaries hold the main responsibility of accelerating the development programmes of the government.. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-23 Expenditure Heads of the education system should be adjusted so that equal resources are available... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-25 Four new governors appointed. View
2024-06-21 ’Dharma Deepani’ the series of Dharma sermons which is telecast live on Rupavahini on every full moon Poya day, and organized by the Prime Minister’s Office and sponsored by the Maliban Company, was held at the Temple Trees (from 9.00 am to 10.00 am). View
2024-06-21 ’Dharma Rashmi’ Poson Zone, was inaugurated under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena, at the invitation of Minister Bandula Gunawardena, on Poon Poya Day (21.06.2024) at Homagama. View
2024-06-21 Poson Poya Day Message View
2024-06-20 One has to go to 270 institutions to get an industry approved. This should be reduced... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-20 Indian External Affairs Minister calls on PM View
2024-06-18 The launch of Sri Lanka Ocean Forecast website immensely useful to plan livelihood activities of people – Prime Minister View
2024-06-17 We will build the strongest force that can move the country forward in this election.. - Prime Minister Dinesh Gunawardena, Leader of Mahajana Eksath Peramuna View
2024-06-17 Prime Minister’s message of greetings on Eid-ul Adha (Hajj festival) View
2024-06-17 Wetlands should be considered as a resource and protected in order to reduce the future challenge of preventing floods in Colombo.. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-15 Prime Minister Dinesh Gunawardena, who observed the progress of ’Malwathu Oya Project’, inspected the plans at Thanthirimale Rajamaha Viharaya. View