කිරුළපන පුෂ්පාරාම විහාරස්ථාන පෙරහැර මංගල්‍යය අරඹමින් මංගල හස්තිරාජයා මත සධාතුක කරඬුව තැන්පත් කිරීම 2024.06.30 දින අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතින් සිදුවිය.

2024-07-12 Prime Minister lauds the efforts of Jaffna farmers... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-07-12 වැඩ වර්ජන වෙනුවට ජනතා අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට මුල් තැන දුන් උතුරේ රජයේ සේවකයින්ට ප්‍රනාමය... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා... View
2024-07-11 කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක් කඩාවැටීමකට ඉඩ තියන්නෙ නැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2024-07-11 Prime Minister at the Land Deed presentation to historical Thuparama Temple in Anuradhapura View
2024-07-10 Chinese scientists study CKDu View
2024-07-11 The government intervenes in local government institutions with low revenue income... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-07-10 High Level Official Delegation from the National Centre for Good Governance (NCGG) of India Visits Sri Lanka to Strengthen Bilateral Cooperation (7th July to 9th July, 2024) View
2024-07-10 New Zealand Speaker praises Sri Lanka’s economic recovery View
2024-07-08 ලෝකය වහපු දොරටු විවෘත කරගන්න පුළුවන්කම අද ලැබිලා තියෙනවා... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2024-07-08 Prime Minister Dinesh Gunawardena met students of Dhammissara School, Nattandiya, on the way to attend the awarding of permanent appointments to employees of Local Government Institutions of North Western Province, and gifted books to the school library. View
2024-07-08 Hamilton Canal for public transport and tourism while preserving environmental importance... View
2024-07-08 Your appointment confirmed amid challenges... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-07-07 The country should move towards a situation where everyone’s demands can be fulfilled in the upcoming budget... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-07-06 Heartiest congratulations to the Britain’s new Prime Minister View
2024-07-05 රාජ්‍ය භාෂා සතියේ සමාප්ති උත්සවය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රදානත්වයෙන්.... View
2024-07-02 කිරුළපන පුෂ්පාරාම විහාරස්ථාන පෙරහැර මංගල්‍යය අරඹමින් මංගල හස්තිරාජයා මත සධාතුක කරඬුව තැන්පත් කිරීම 2024.06.30 දින අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතින් සිදුවිය. View
2024-07-01 UNDP Resident Representative Azusa Kubota presents the findings of STRIDE to the Prime Minister View
2024-06-30 We have laid the foundation for the economy to move forward. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-07-01 Message of Condolences View
2024-07-01 Scout Service and Relationship Month began today. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-29 The Free Education Act was passed with great difficulty. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-29 Awarding appointments to 8453 who were confirmed in local government institutions has begun... - Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-06-29 New doors for businessmen can be opened to earn foreign exchange by exporting. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-28 What we should do today is to support the further development and take forward the recognition our country has received in the international community... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-25 Sri Lanka granted women the right to vote at the same time as men and the first to produce a female Prime Minister, a pioneer in offering women leadership opportunities… - Prime Minister Dinesh Gunawardena View