මූල්‍ය කළමනාකරණ අභියෝග හමුවේ මුහුණ දෙන ජාතියකට යළිත් හිස එසවිය හැකි බව ධෛර්යය සම්පන්නව ලෝකයට කියාපාන ක්‍රීඩකයන් දේශයට ආඩම්බරයක්... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා.

2024-02-09 PM praises young chess champion View
2024-02-09 200 renovated busses back on CTB fleet View
2024-02-07 Commitment to achieve the betterment of our society and future generations through excellence in education… - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-02-05 The land deed received today is a strong weapon for all of you to step into the future development of the country - Prime Minister View
2024-02-04 76th Independence Day celebration was held under the chairmanship of President Ranil Wickremesinghe and the participation of Prime Minister Dinesh Gunawardena and Ministers, Members of Parliament and other invitees at the Galle Face in Colombo. Prime Minister of Thailand, Srettha Thavisin was the Guest of Honour at the celebration. View
2024-02-04 Buddhist religious pooja to commemorate the 76th Independence Day was held at Sridharmakeertiramaya in Kollupitiya this morning under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-02-04 Independence Day Message View
2024-02-03 The Prime Minister of Thailand Hon. Srettha Thavisin, who was accompanied by a high-level delegation arrived in the country today (February 3). The Thai PM and his delegation were welcomed at the BIA by Prime Minister Hon. Dinesh Gunawardena. View
2024-02-02 International support to expand export by enhancing rural agriculture and livestock production View
2024-02-01 ILO to assist introduction of dispute resolution mechanism to public service View
2024-01-31 Prime Minister launches strategies to promote inclusive sustainable businesses to achieve SDGs in Sri Lanka View
2024-01-28 @Navy House, Trincomalee View
2024-01-29 Political differences should be limited to political debates. - Prime Minister Dinesh Gunawardena in Polonnaruwa. View
2024-01-28 Message of Condolences View
2024-01-28 ගලෙන් කොටුව බැන්දයි තිරිකුණාමලේ View
2024-01-23 Sri Lankan trade & cultural exhibition in China View
2024-01-25 ’Dharma Deepani’ Live Dharma Sermon Series held at Temple Trees. View
2024-01-19 The government should not clash with the trade unions - President of the Ceylon Socialist Labor Union Federation - Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-01-18 A meeting between the Maldives Speaker and the Prime Minister of Sri Lanka. View
2024-01-17 The program to strengthen the economy needs accurate statistics... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-01-17 Nattaranpotha Kala Puraya, Kandy for Prime Minister’s observation 17.01.2024 View
2024-01-15 Prime Minister visits Mandaram Nuwara without prior notice View
2024-01-15 Thai Pongal Day Message View
2024-01-14 Prime Minister Dinesh Gunawardena today (14.01.2024) after paying obeisance at Dalada Maligawa in Kandy, has called on and received blessings of Most Ven. Dr. Warakagoda Sri Gnanaratana Thera, Chief Prelate of Asgiri Chapter of Maha Vihara Syamopali Maha Nikaya at Asgiri Maha Vihara, and Most Ven. Thibbatuwawe Sri Sumangala Thera, Chief Prelate of Malwathu Chapter of the Maha Vihara Syamopali Maha Nikaya, at Malwathu Maha Vihara. View
2024-01-12 Public service is the backbone of a country - Prime Minister View