අරලියගහ මැදුර සංවිධානය කරන ’ධර්මදීපනී’ පෝදා වැඩසටහන අරඹමින් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කැළණි රජමහා විහාරය වැඳ පුදා ගනී

2023-05-27 ගොවි ජනතාව කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්නේ කොපමණද ඒ තරමින්ම අප අහරින් ස්වයංපෝෂිත දේශයක් බවට පත්වෙනවා. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2023-05-25 Take immediate steps to prevent the spread of dengue... - Instructions from the Prime Minister to the Governors View
2023-05-25 Saemaul Foundation projects immensely helpful for rural upliftment - Prime Minister View
2023-05-22 “Expedite the draft to strengthen the Western Cooperative Charter”... - Prime Minister View
2023-05-19 Prime Minister opens travel & tourism fair View
2023-05-19 On the passing away of Most Venerable Dodampahala Chandasiri Maha Nayake Thera View
2023-05-17 Governor of Yunnan Province eager to develop cooperation with Sri Lanka View
2023-05-17 Canada and Sri Lanka to expand cooperation in education, skills development and agriculture View
2023-05-16 Prime Minister initiates steps to enlist the song "Danno Budunge Sri Dharmaskandha" a national heritage.... View
2023-05-14 Fourteen hundred thousand acres owned by the temples were confiscated by the British government. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2023-05-12 Expedite District development plans… The Prime Minister instructs District Secretaries. View
2023-05-12 A great future revolution will take place in nursing with the government’s decision to make the nursing college a university… - Prime Minister View
2023-05-11 Vietnam Buddhists donate medicine to Sri Lanka View
2023-05-09 Prime Minister instructs early resumption of Lower Malwathu Oya project View
2023-05-08 Immediate arrangement of a systematic data report on school dropouts is essential. - Prime Minister View
2023-05-07 The unveiling of the statue of the Madanwela Rajamahaviharaya, Haguranketha and the enshrining of sacred Buddha relics under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena... View
2023-05-08 Fisheries sector must increase exports as there is a massive demand for fish in Europe – Prime Minister View
2023-05-05 Prime Minister Dinesh Gunawardena declares open the Gangarama Buddha Rashmi Wesak Zone View
2023-05-05 Prime Minister Dinesh Gunawardena declared open the Sacred Relics exposition at the Bauddhaloka Mawatha Wesak Zone View
2023-05-05 The exposition of Sacred Relics of Sariyuth, Mugalan Chief Deciples of The Buddha was inaugurated at the Maha Bodhi Temple with the participation of Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2023-05-05 අරලියගහ මැදුර සංවිධානය කරන ’ධර්මදීපනී’ පෝදා වැඩසටහන අරඹමින් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කැළණි රජමහා විහාරය වැඳ පුදා ගනී View
2023-05-04 National Vesak Festival will be started under the leadership of the Prime Minister.. View
2023-05-03 Sri Lanka to get trade and economic support from SCO’s Mult-functional Platform View
2023-05-03 Prime Minister pays respects to erudite monks honoured by Myanmar View
2023-05-03 A fleet of Tri- Shaws join in promoting the splendor of Vesak in Colombo View