ආරක්ෂක අමාත්‍යංශ ලේකම්, ජනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා විසින් රචිත තාරාගෙ ආගමනය හා කඩොල් ඇත්තු සිංහල කෘතියේ ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය එළිදැක්වීම ආනන්ද විද්‍යාලීය කුලරත්න ශාලාවේදී සිදුකෙරිණි. එම ග්‍රන්ථ ද්විත්වය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට පිළිගැන්වූ අවස්ථාව.

2024-06-17 Prime Minister’s message of greetings on Eid-ul Adha (Hajj festival) View
2024-06-17 Wetlands should be considered as a resource and protected in order to reduce the future challenge of preventing floods in Colombo.. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-15 Prime Minister Dinesh Gunawardena, who observed the progress of ’Malwathu Oya Project’, inspected the plans at Thanthirimale Rajamaha Viharaya. View
2024-06-15 When the economy of many countries collapsed and government employees were sacked, we did not allow that to happen in our country.- Prime Minister Dinesh Gunawardena... View
2024-06-15 All temporary employees of local government institutions were awarded permanent status from last Friday... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-12 Prime Minister’s greetings on Russian National Day View
2024-06-13 ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරි කමිටු තීරණ - අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය View
2024-06-10 In the school classroom, an environment should be created for children to learn confidently and happily... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-11 Prime Minister Dinesh Gunawardena said that the education authorities have been instructed to regularize the educational activities of the children in the areas that were affected by the recent bad weather conditions. View
2024-06-09 No matter how much we talk about development, most people still travel in buses... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-07 Prime Minister meets European Union delegation View
2024-06-06 Vietnam Ambassador bids farewell View
2024-06-06 Maldives and Sri Lanka to enter into new treaties to increase economic cooperation View
2024-06-05 Prime Minister discusses trade and investment growth with Mauritius View
2024-06-05 Veteran actor Ravindra Randeniya celebrated half a century in Sinhala Cinema through a commomerative programme today, 05.06.2024 at the BMICH where he was congratulated for his services for the arts and cinema by Prime Minister Dinesh Gunawardena with his heartfelt well wishes.. View
2024-06-05 Greek Ambassador calls on Prime Minister View
2024-06-05 Raipiyel Tennakoon Vidyalaya should not be closed... -Prime Minister Dinesh Gunawardena said. View
2024-06-05 Prime Minister congratulates Indian Premier Modi on his third consecutive term View
2024-05-30 To produce exemplary citizens, the new generation should follow the path shown by Maduluwawe Sobitha Thera... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-03 Prime Minister visits rain affected areas. View
2024-05-28 A new concept for creating entrepreneurs who can make new efforts... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-06-04 ජල විපත් සහන සලසන ක්ෂණික වැඩ පිළිවෙළක් View
2024-05-29 Commemorative stamp to mark IWMI’s 40 years of partnership with Sri Lanka View
2024-05-29 A Democratic government or a parliament will not allow the country to be unrest by irresponsible statements... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-05-28 Business opportunities with credit facilities for five hundred thousand new female entrepreneurs in the Divisional Secretariat Divisions... View