වගකීමක් නැති ප්‍රකාශ වලින් රට කලඹන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුවක් හෝ පාර්ලිමේන්තුවක් ඉඩ දෙන්නෙ නැහැ... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙනවා...

සෙනඟ දැකලා කිසිම දේශපාලන තීරණයක් ගන්නේ නැහැ. කලබල කරන්නේ හෝ රිවස් කරන්නේ නැහැ. ඉදිරියට යනවා...

අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළේ කොළඹ, ජාතික පුස්තකාල ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේදී මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ ජන ජීවිතය හා ලේඛන කලා MORE >>

Business opportunities with credit facilities for five hundred thousand new female entrepreneurs in the Divisional Secretariat Divisions...

Measures to increase the total egg production of the country by increasing the poultry farming industry at the rural level...

5000 people in Seethawaka area benefited from the program for distribution of incubators...

Another phase of the program for the distribution of incubators aimed at strengthening the rural economy and uplifting the small-scale poultry farm owners was held today (28.05.2024) at Seethawaka Pradeshiya Sabha under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena.

Through an incubator, which is provided under the assistance of the Chinese government, direct income sources will be opened for five families and many families in the villages related to those families  MORE >>

The greatest gift we can give to the world is Theravada Buddhism...

Prime Minister Dinesh Gunawardena visited the ’Sambuddhathva Jayanti Mandiraya’, Tummulla, Colombo, where a wealth of books, including the Pali Cannon, are kept for the said purpose.

This building is built on a land given by Hon Dinesh Gunawardena through the Urban Development Authority when he was serving as the Minister of Urban Development and Sacred Area Development in 2010.

Prime Minister’s Media MORE >>

A programme to present dry rations and essential items to pregnant women was held at the Temple Trees today (May 23).

The funds for this was donated by Ven Karadetiyana Gunarathana There’s, Chief Incumbent of Lankaramaya in Singapore.

Prime Minister Dinesh Gunawardena, MPs Jayantha Weerasinghe, Yadamini Gunawardena, Secretary to Ministry of Public Administration Pradeep Yasaratne and Additional Secretary to the Prime Minister, Harsha Wijewardene took part in this event.

Prime Minister’s Media MORE >>

’Dharma Deepani the series of Dharma sermons which is telecasted live on Rupavahini on every full moon Poya day, and organized by the Prime Minister’s Office, sponsored by the Maliban Company, was held at the Temple Trees (from 9.00 am to 10.00 am).

Sermon on the Vesak Poya Day was delivered by;

Ven. Dr. Maitipe Wimalasara Thera, Secretary of the World Buddhist Sangha Federation, Parivenadhipathi of Parama Dhammachethiya Pirivena, Ratmalana.

Prime Minister’s Media MORE >>

Vesak Message

Vesak Poya day is the most sacred day to the Buddhist people who celebrate the birth, enlightenment and the mahaparinibbana of the Buddha. Since ancient times, Sri Lankans celebrate it with boundless joy of venerating the Buddha.

After a difficult period due to natural calamities, pandemic and economic downturn, Sri Lankan people have the opportunity to celebrate the Vesak festival in a grand scale this year.

The nature of the world is changing day by day. At present, the ways of life that were expected by us in the past are collapsing. Because of this, we are entering a period where many people around the world are travelling to Buddhist countries to find the essence of Buddhism, which explains the nature of l MORE >>

Tlhree-wheelers from all over the island come together to demonstrate the wonder of Vesak...

The installation of Buddhist flags on a thousand three-wheelers for marking the Vesak festival, which was carried out according to the concept of Ven. Elle Gunawansa Thera, Chief Incumbent of Dharmayatana, commenced today (22.05.2024) at Bauddaloka Mawatha, Colombo, under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena.

The Prime Minister commented at the event -

"Under the guidance of Ven. Elle Gunawamsa Thera, Chief Incumbent of Dharmayatana Viharaya, donated Buddhist flags to thousands of travelling vehicles and to be displayed the Buddhist flag throughout city of Colombo.

For the ongoing Vesak celebration in Sri Lanka as the most important event of the Buddhist people, we express our commi MORE >>

State Vesak Festival inaugurates under the patronage of Prime Minister...

The Archaeological Exhibition opens in line with the festival.

The State Vesak festival was inaugurated with the blessing of the Maha Sangha, under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena, with the participation of foreign envoys including Ambassadors, Ministers and MPs, and government officials today (21.05.2024) at Dharmaraja Piriven Temple in Matale.

Maha Sangha of three sects ( nikayas) including Ven. Niyangoda Vijitasiri Thera Anu Nayaka of the Shyamopali Maha Nikaya of Malwathu Chapter, Ven. Anamaduve Dhammadassi Thera Anu Nayaka of the Shyamopali Maha Nikaya of Asgiri Chapter, Ven. Enderamulle Amaramoli Tissa Thera, Maha Nayaka of Ariyawansa Saddhamma Yuththika Chapter of Amarapura Nikaya, Ven MORE >>

We are currently passing a very difficult period no matter who takes over the government or who rules the country.- Prime Minister Dinesh Gunawardena

The Prime Minister mentioned this on 20.05.2024 at Sri Bodhirukkarama Maha Viharaya at Poojapitiya, Divanawatta, attending the unveiling of the Meth Bosath statue built with the financial contribution of Member of Parliament Gunathilaka Rajapaksa.

The Prime Minister speaking at the event stated that -

"The British rulers took over our country by force. We were deprived of our identity and our freedom. Due to the great fight that our rural leaders and leaders in the upcountry started that day, our country was able to continue the journey towards independence.

Sri Lanka has the pride of a country that has regained independence. A country should be rebuilt from there. We need to raise our heads aga MORE >>

Sri Lanka declares a day of mourning

The government declared tomorrow (May 21) a Day of Mourning in view of the demise of Iranian President Ebrahim Raisi.

The Ministry of Public Administration instructed to fly the national flag at half mast in government institutions.

Prime Minister’s Media MORE >>

The Prime Minister expresses his condolences on the sudden death of Iranian President...

His Excellency Mohammed Mokhber
Vice President of Islamic Republic of Iran
Excellency,

I am deeply saddened to learn about the demise of His Excellency President Ebrahim Raisi and Foreign minister Hossein Amir-abdollahian in a tragic helicopter crash.

The late President’s services for the people of Iran as well as to strengthen bilateral relations with Sri Lanka are legendary. In fact His Excellency Ebrahim Raisi’s last foreign visit was to Sri Lanka to inaugurate the Iran-assisted Uma Oya hydroelectricity-cum-irrigation project, which is immensely beneficial to the people of Sri Lanka.

During his visit I closely interacted with him and I was highly impressed by his sincere visi MORE >>

National War Heroes Day Commemorated under the patronage of the Prime Minister..

The 15th National War Heroes Day, commemoration to honour the war heroes, who sacrificed their lives to protect the unity of the motherland, was held under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena today (19.05.2024) in front of the National War Memorial at Sri Jayawardenapura Parliament Grounds.

Former President Mahinda Rajapaksa, Speaker Mahinda Yapa Abeywardena, State Minister of Defense Pramitha Bandara Tennakoon, Chief of Defense Staff General Shavendra Silva, Army Commander Lieutenant General Vikum Liyanage, Air Force Commander Air Marshal Udeni Rajapaksa, Navy Commander Vice Admiral Priyantha Perera, Inspector General of Police Deshabandu Tennakoon, Former Army Commander Field Marshal Sarath Fonseka, former Na MORE >>

The Vesak programmes of the Buddhist Congress are officially released.

The Vesak Volume and the official logo of the All Ceylon Buddhist Congress was brought out today (19.05.2024) at Temple Trees under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena.

The Prime Minister commenting at the event -

"The Buddhist Congress bequeaths the great Buddhist path that Gautama the Buddha bequeathed to us not only to the people of our country but also to the whole world.

This year’s Vesak festival is further strengthened by such programmes organized in this manner.

The leadership given while uniting all to make the objectives and programmes of the All Ceylon Buddhist Congress, which were fostered by the most senior and strongest Buddhist leaders of this countr MORE >>

New Dagoba(stupa) in Morontuduwa Nivesarama Purana Viharaya unveiled.

Prime Minister Dinesh Gunawardena unveiled the pinnacle of newly built dagoba in Siri Nivesarama Purana Viharaya in Nanduwa, Polhena, Morontuduwa and bequeathed it to the Sambuddha order on 18 May (18.05.2024).

This dagoba, which was a deficiency of this templethat has a long history of more than a hundred years, and was built by the financial donations of journalist Mr. J.T. Silva, Ms. A.V. Sagarika de Silva and Mrs. Sunethra Madurawala.

A large gathering including Venerable Maha Sangha with the invitation of Eheliyagoda Amara Jyoti Thera, chief incumbent of the temple, and Kalutara District Parliamentarians Rohitha Abeygunawardena and Sanjeewa Edirimanna, participated in this event.

Prime Minis MORE >>