චක්‍රලේඛ

ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය යටතේ ක්‍රමෝපායනයට භාජනය කරන ලද මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති යලි සක්‍රිය කිරීමට සමගාමීව දියත් කිරීමට යෝජිත දිස්ත්‍රික් මට්ටමේ සම්බන්ධීකරණය හා ප්‍රගති සමාලෝචන ක්‍රියාවලිය භාගතකිරීම්
විමධ්‍යගත අයවැය වැඩසටහන - 2024 භාගතකිරීම්