ඇමතුම් විස්තර

Prime Minister's Office

58, Sir Earnest De Silva Mawatha, Colombo 07
Tel: +94 (11) 2575317/18, +94 (11) 2370737/38
Fax: +94 (11) 2575310, +94 (11) 2574713
E-mail: info@pmoffice.gov.lk
Mr. Anura Dissanayake
Secretary to the Prime Minister
Tel: +9411 2575311
Fax: +9411 2575310
E-mail: secpm@pmoffice.gov.lk
Mr. K.P. Harsha Wijewardana
Additional Secretary (Admin)
Tel: +9411 4354754 - Ext:4106
Fax: +9411 4354754
E-mail: harsha@pmoffice.gov.lk
Mr. D.N. Nanayakkara
Additional Secretary (Public Relations)
Tel: +9411 7124424
Fax: +9411 7481514
E-mail: nanayakkara@pmoffice.gov.lk
Mrs. D.N. Liyanage
Additional Secretary (Developemnt III)
Tel: +9411 4354750
Fax: +9411 4354784
E-mail: deepa@pmoffice.gov.lk
Mr. P.M. Mahinda Gunarathna
Additional Secretary (Development II)
Tel: +9411 4354754 - Ext:4360
Fax: +9411 2433786
E-mail: mahinda@pmoffice.gov.lk
Mr. Y.M.S. Gunasekera
Chief Financial Officer (Accounts)
Tel: +9411 2575314
Fax: +9411 2574411
E-mail: gunesekara@pmoffice.gov.lk
Ms. N.Y. Kohowala
Senior Assistant Secretary (Secretary Bureau)
Tel: +9411 2575317
Fax: +9411 2575310
E-mail: nalinikohowala@pmoffice.gov.lk
Mr. D. Mashanka H. Liyanage
Senior Assistant Secretary (Admin II)
Tel: +9411 2370955
Fax: +9411 2574713
E-mail: mashanka@pmoffice.gov.lk
Mr. M.W. Jagath Kumara
Senior Assistant Secretary (Development II)
Tel: +9411 2564449
Fax: +9411 2577105
E-mail:
Ms. H.D.D.C.P.K. Thilakaratne
Senior Assistant Secretary (Development III)
Tel: +9411 4354731
Fax: -
E-mail:
Mr. M.M.J.R.N. Fernando
Chief Accountant (Accounts)
Tel: +9411 2576071
Fax: +9411 2574411
E-mail: nilantha@pmoffice.gov.lk
Mr. G.V.D. Priyantha
Director (ICT)
Tel: +9411 4354754/+9411 4354854
Fax: -
E-mail: gvdpriyantha@pmoffice.gov.lk
Mrs. A.T. Ekanayake
Director - Planning (Development I)
Tel: +9411 7124405
Fax: +9411 7124416
E-mail: anujaekanayake@pmoffice.gov.lk
Mrs. K.W.L. Atigala
Assistant Secretary (Admin I)
Tel: +9411 2576483
Fax: +9411 2574713
E-mail: atigala@pmoffice.gov.lk
Mrs. F.A.F. Farzana
Assistant Secretary (Development I)
Tel: +9411 7124407
Fax: +9411 7124416
E-mail: fathi@pmoffice.gov.lk
Ms. A.M.L. Ranaweera
Assistant Secretary (Admin I)
Tel: +9411 2564033
Fax: +9411 2574713
E-mail: lakmali@pmoffice.gov.lk
Ms. G.C.D.R. Fernando
Assistant Secretary (Development I)
Tel: +9411 7124408
Fax: +9411 7124416
E-mail: dulanjali@pmoffice.gov.lk
Ms. H.S.L. De Saram
Assistant Secretary (Development II)
Tel: +9411 4354778
Fax: -
E-mail: lakshika_ds@pmoffice.gov.lk
Mr. S.A.R.Y. Gunathilaka
Assistant Secretary (Development II)
Tel: +9411 4354834
Fax: -
E-mail: pmoffice.as@gmail.com
Mrs. S.U.A. Weerasinghe
Assistant Secretary (Development III)
Tel: +9411 4354749
Fax: +9411 4354784
E-mail: -
Mr. K.M. Inaamul Hassan
Assistant Director (ICT)
Tel: +9411 4354818
Fax: -
E-mail: hassan@pmoffice.gov.lk
Mr. K.D.L. Rukshan
Mechanical Engineer (Admin)
Tel: -
Fax: -
E-mail: -
Mrs. W.S.S.S. Ekanayake
Assistant Director (Protocol)
Tel: -
Fax: -
E-mail: -
Mr. H.D.M.C. Nanayakkara
Administrative Officer (Admin II)
Tel: +9411 2565607
Fax: +9411 2577478
E-mail: mahesh@pmoffice.gov.lk
Mrs. K. Indiradevi
Administrative Officer (Media)
Tel: -
Fax: -
E-mail: -
Mr. N.W.S.R. Chandana
Administrative Officer (Public Relations)
Tel: +9411 7481511
Fax: +9411 7481514
E-mail: r_chandana@pmoffice.gov.lk
Mrs. K.A.S. Sripali
Administrative Officer (Admin I)
Tel: +9411 2372736
Fax: +9411 2574713
E-mail: sashikasripaliao@ pmoffice.gov.lk
Mrs. W.G.D.P.C. Wijesinghe
ICT Officer (ICT)
Tel: -
Fax: -
E-mail: pubuduni@pmoffice.gov.lk