මහජන දුක්ගැනවිලි, පැමිණිලි හා අදහස්

ඔබේ අදහස් / යෝජනා අපට වැදගත්.

මහජන සම්බන්ධතා කාර්යාලය
අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය
58, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත,කොළඹ 07
දුරකතන:  (+94) 117 481 514