මිශ්‍ර ඡන්ද ක්‍රමයක් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට හඳුන්වාදීම සඳහා, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට මෙන්ම, ඡන්ද අපේක්ෂකයන්ගේ ඇප මුදල් සංශෝධනය ගැන කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් වූ යෝජනා සම්බන්ධයෙන්, පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන පක්ෂ නායකයන්ගේ සාකච්ඡාවක්, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේදී 2023.10.18 දින පැවැත්විණි.

2024-04-04 Prime Minister Dinesh Gunawardena, who is on a two-day official visit to South Korea, participated in a special meeting with the Korea Foundation for International Healthcare today (04.04.2024). View
2024-04-03 The Governor of Gyeongsungbuk Province hosted a dinner for Prime Minister Dinesh Gunawardena and others who are on a two-day official visit to South Korea at the Local Government Era Hall. View
2024-04-03 Prime Minister Dinesh Gunawardena, who is on a two-day official visit to South Korea, today (03.04.2024) toured SK Biotech research institute, a global institutional partner in vaccination and biotech research in the country. View
2024-04-03 Arrival of the group including Prime Minister Dinesh Gunawardena, who is on a two-day official visit to South Korea, at Incheon Airport today (03). View
2024-03-31 If the precious commitments of our people are not remembered again and again, the battles and legacies will be erased from the history books... - MP Yadamini Gunawardena View
2024-03-31 Easter Message View
2024-03-29 Relationship between the sister cities of China’s Shanghai and Colombo is in rapid development... View
2024-03-28 Prime Minister Dinesh Gunawardena paid a visit to Chinese Academy of Tropical Sciences in Wenchang in Hainan province in China after attending the BOAO Conference on March 28. View
2024-03-28 Prime Minister urges Asian countries to rededicate to building an Asia, free from poverty where prosperity is equitably shared View
2024-03-27 A meeting between Chinese President Xi Jinping and Sri Lankan Prime Minister Dinesh Gunawardena… View
2024-03-27 Prime Minister Dinesh meets Sangharaja Thera, President of Buddhist Association of China View
2024-03-26 China assures continuous support to debt restructuring process in Sri Lanka View
2024-03-26 Nine agreements signed on China-Sri Lanka cooperation.... View
2024-03-26 Prime Minister Dinesh Gunawardena held discussions with China’s biggest construction company, CCCC, China Harbour Engineering Company, largest IT company Huawei in Beijing. View
2024-03-25 Participate in the current economic development efforts and be an asset to Motherland – Prime Minister calls upon Sri Lankans abroad View
2024-03-25 The national flags of Sri Lanka wave in Beijing, capital of China, warmly welcoming Prime Minister Dinesh. View
2024-03-24 Prime Minister to address premier Chinese Conference in Boao View
2024-03-24 ’Dharma Deepani’ series of Dharma sermons held at Temple Trees, which is organized by the Prime Minister’s Office, and sponsored by the Maliban Company, telecasted live on Jathika Rupavahini on every Full Moon Poya Day (from 9.00 am to 10.00 am). View
2024-03-22 Agreement of the International Monetary Fund (IMF) to provide further financial assistance to Sri Lanka... - Prime Minister View
2024-03-22 Water is life. There is no alternative to that. View
2024-03-21 The Women’s Rights Act, which includes a special commission for women for the first time in history, will soon be presented to the Parliament.. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-03-19 Prime Minister discusses progress of debt-restructuring with IMF Executive Director and facilitators View
2024-03-19 Golden Inmediens 2023 Entrepreneurship Gold Awards for 60 Indigenous Medicine Entrepreneurs... View
2024-03-19 Prime Minister praises Microsoft’s support for education and social benefit sectors View
2024-03-18 Let us enter into a targeted development process in 2024 by preventing waste and corruption - Prime Minister Dinesh Gunawardena View