2022-12-02 ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණය උදෙසා විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල සැලසුම් නිර්මාණය කර එල්ලවන ප්‍රහාරයන්ට මුහුණදීමට සාර්ථකව නායකත්වය දෙන්නා සේම වත්මන් අර්බුදකාරී අවස්ථාවේදී රට වෙනුවෙන් එක්ව නැගීසිටීමට නායකත්වය දෙනවා..- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා View
2022-12-01 Leading Chinese companies to enter industrial trade zones in Sri Lanka View
2022-12-02 Prime Minister Dinesh Gunawardena, expressed condolence over the demise of former Chinese President Jiang Zemin and signed the Book of Condolence at the Embassy of China. View
2022-12-01 දුම්රිය මාර්ගය දෙපස පවතින ඉඩම් වගාව සඳහා නිදහස් කරන්න.- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් උපදෙස්. View
2022-11-29 World Bank assures continuous support to Sri Lanka View
2022-11-28 Korean AKOFE alumni’s help to Sri Lanka highly praiseworthy – Prime Minister View
2022-11-28 Top water priorities; Drinking water and irrigation - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2022-11-28 වියට්නාම් කොමියුනිස්ට් පක්ෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්. View
2022-11-28 Prime Minister discusses energy cooperation with UAE View
2022-11-28 Russia is a reliable friend - Prime Minister View
2022-11-25 The temples lost thirteen hundred thousand acres of land due to leadership given for anti-imperial revolts... - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2022-11-25 Premier congratulates new Malaysian PM View
2022-11-25 Japan explore new areas of investments in Sri Lanka View
2022-11-24 Prime Minister asked BMS-Northumbria Univ to set up a nursing school View
2022-11-19 PM’s Office mobile health clinic provides medical services to Pannipitiya residents View
2022-11-18 වගා කරන්න කියලා අපේ ආණ්ඩුව හදිසියේ නීති රීති පනවන්නේ නැහැ. සියලු දෙනා සාමූහිකව වගා කරන්න එකතු වෙන්න. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන View
2022-11-18 Bangladesh keen to expand ties to new sectors including fisheries and shipping – Bangladesh Envoy View
2022-11-18 Premier urges Korea to recommence ongoing projects and assist the food drive View
2022-11-18 Prime Minister thanks Saemaul Foundation of Korea for assistance to rural upliftment View
2022-11-17 රටේ අනාගත පරපුර නව පරිච්ඡේදයකට ගෙනයන්නට රජයකට, ව්‍යවස්ථාවකට, පනතකට පමණක් සීමානොවී කටයුතු කලයුතුයි.- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. View
2022-11-14 China’s top global roaming ambassador says Sri Lanka is ready to take off View
2022-11-13 Prime Minister Dinesh Gunawardena is being blessed at the Shri Venkateshwaran Maha Vishnu Temple at Modara on Sunday (13). View
2022-11-14 Govt. intervenes in infrastructure development to facilitate Sripada pilgrimage season. After the collapse of the Kandy kingdom, the imperialists seized most of the lands cultivated by our people.Those lands will be given back to the people to start cultivations.- Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2022-11-12 It is time for everyone to intervene to end hunger in the country. This earth is ready to make its commitment .Officials should not interfere in the same way when the lands which the imperialists took away from us are given back to people to cultivate. - Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2022-11-11 Bhutanese Ambassador Richen Kuentsyl called on him at Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Prime Minister’s Office in Colombo on Friday (11). View