2022-08-05 දිවයින පුරා වන ආපදා තත්වයන් තුළින් අගතියට හා අපහසුතාවයට පත්වූ ජනතාවට සහන සැලසීම View
2022-08-05 එක්සත් රාජධානිය ශ්‍රී ලංකාවේ විවිධ ක්ෂේත්‍රයන් සඳහා ආධාර වැඩි කිරීමට එකඟත්වය පල කරයි. View
2022-08-05 Ceylon Chamber of Commerce urges all MP’s to support an all-party national programme View
2022-08-05 නවසීලන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට ආධාර View
2022-08-01 Japanese Ambassador calls on Prime Minister. View
2022-07-31 PM discusses bilateral ties with Russian Ambassador View
2022-07-31 අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ශ්‍රී දළදා වහන්සේ වැඳ පුදා ආශිර්වාද ලබාගනී. View
2022-07-29 Prime Minister and Chinese Ambassador discuss economic, agricultural and cultural relations between China and Sri Lanka in the face of the current economic crisis View
2022-07-28 Prime Minister discusses enhancing US-Sri Lanka bilateral trade and American investments with US Ambassador View
2022-07-27 Prime Minister calls for more Indian investments View