ශ්‍රී ලංකාවට අඛණ්ඩව සහය දෙන බවට ලෝක බැංකුවෙන් සහතිකයක්..

2023-07-10 සබරගමු පළාත් නව ආණ්ඩුකාර නවීන් දිසානායක මහතා, අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අරලියගහ මන්දිරයේ දී (2023.07.10) හමුවූ අවස්ථාව. බලන්න
2023-07-10 Soldier who saved lives by preventing Kandy- Mahiyangana bus accident commended බලන්න
2023-07-09 Prime Minister Dinesh Gunawardena preside over the Yarthiwara Upahara held to felicitate the Buddhist monks who are being conferred with titles for the services to Buddha Sasana organized by the All Ceylon Buddhist Conference at its auditorium in Colombo on July 9. බලන්න
2023-07-05 Nepal urges introduction of flights to Lumbini බලන්න
2023-07-05 පළාත් පාලන ආයතනවල සේවකයින් ක්‍රමයෙන් ස්ථිර කරනවා - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-07-05 රජයේ විභාග වල ලකුණු වෙනස් කරන්න ඇමතිතුමාට බැහැ. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-07-03 Cooperation with Sri Lanka instrumentalize through MoUs – Trinidad & Tobago Envoy බලන්න
2023-07-03 Prime Minister thanks Seychelles for introducing direct flights බලන්න
2023-07-03 Dharmapradeepani Poyaday sermon held at Temple Trees බලන්න
2023-07-01 නීති රීතිවල තිබුණ පලියට කටයුතු කිරීමෙන් ඇතිවන දුර්වලතාවයන් සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ ජීවයට හානියක්. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා බලන්න
2023-07-01 International Cooperative Day Message බලන්න
2023-06-30 විනයක් ඇති රටවල් ලෝකයේ ඉදිරියටම ගිහිල්ලා තියෙනවා... - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-06-28 German Lanka project to impart renewable energy technology to youths බලන්න
2023-06-28 New Zealand to provide expertise for public sector reforms බලන්න
2023-06-28 Hajj Message බලන්න
2023-06-27 ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ නව පරිපාලන සංකීර්ණය ලක් සියනෑ මන්දිරය පොදු ජන අයිතියට පත්කෙරේ.... බලන්න
2023-06-26 China and Sri Lanka to further strengthen ties in economic, trade & investment and cultural fields බලන්න
2023-06-26 Prime Minister chairs progress review of the National Human Resources Development Council ... බලන්න
2023-06-25 Romania supports GSP plus duty extension for Sri Lanka බලන්න
2023-06-22 භාෂාව තවදුරටත් ප්‍රගුණ කරමින් පොහොසත් කරන සාහිත්‍යමය මාර්ගයන්ට තරුණ, ශිෂ්‍ය පරම්පරාව අවතීර්ණ කිරීම අත්‍යවශ්‍යයි.. - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-06-22 India and Sri Lanka work on Action Plan for future cooperation බලන්න
2023-06-22 ජාතියක අලුත් ප්‍රබෝධය කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රයේ හිස එසවීමයි.- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා. බලන්න
2023-06-21 There cannot be a country without law - Prime Minister බලන්න
2023-06-20 Malaysia to increase flights to Sri Lanka බලන්න
2023-06-19 Premier praises British Envoy’s efforts to promote UK-Sri Lanka ties බලන්න