අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සභාපතිවරු හා අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතර හමුවක්

2023-03-30 No public servant can refuse to perform official duties - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-03-30 Joseph Michael Perera is an accomplished politician பார்க்க
2023-03-30 Condolence Message பார்க்க
2023-03-29 National hero Philip Gunawardena is commemorated... பார்க்க
2023-03-27 ICCR proposes to set up Sinhala and Hindi language departments in Indian and Sri Lankan universities பார்க்க
2023-03-27 There is nothing more valuable than teaching children. - Prime Minister Dinesh Gunawardena. பார்க்க
2023-03-26 Surplus rice stocks are distributed among low income earners பார்க்க
2023-03-24 புத்த சாசன நிதியம் கூடப்பட்டது. பார்க்க
2023-03-23 UNDP to enhance assistance to Sri Lanka for food and livelihood security and renewable energy projects. பார்க்க
2023-03-22 Prime Minister stresses importance of harvesting rainwater பார்க்க
2023-03-20 Veteran lyricist Sunil Sarath Perera made Sinhala language richer by creating a enchanting song lyrics using music as a medium - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-03-21 Prime Minister inspects progress of Uma Oya hydroelectricity project பார்க்க
2023-03-20 Suspend the issuance of permanent and daily liquor licenses in the Division of Maharagama Divisional Secretariat. பார்க்க
2023-03-18 It should be understood that a university is not a school - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-03-17 With the approval granted by the International Monetary Fund for the agreement by next week, the doors of our economy will be opened again to the international community - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-03-18 உமா ஓயா திட்டத்தின் இறுதிக்கட்டத்தை பிரதமர் பார்வையிட்டார் பார்க்க
2023-03-17 By making vengeful demands, some trade unions undermine the workers’ rights, right to form unions and also their bargaining power - Prime Minister Dinesh Gunawardena. பார்க்க
2023-03-15 I do not believe the governments should control media; Media should ensure ethical standards – Prime Minister பார்க்க
2023-03-14 பிரதமர் மற்றும் ஆளுனர்களுக்கிடையிலான சந்திப்பு…. பார்க்க
2023-03-14 அமைச்சர்கள் தீர்மானங்களை எடுக்கும்போது சங்கங்களுடன் கலந்துரையாடுதல் வேண்டும்….. - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் பார்க்க
2023-03-13 “Even though there are State Counsels and President’s Counsels, no one has come forward to correct the decision of the Crown which betrayed our National heroes” - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-03-13 Students can use latest digital knowledge hub to find solutions to major economic, agricultural and scientific issues – Prime Minister பார்க்க
2023-03-10 Prime Minister urges young entrepreneurs to transform the global economic crisis into greater opportunities. பார்க்க
2023-03-08 නව තාක්ෂණය කරා යොමු වන කාන්තාවට ජාතික නිෂ්පාදන වෙනුවෙන් විශාල වැඩ කොටසක් ඉටු කළ හැකියි - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා பார்க்க
2023-03-07 Prime Minister urges banking sector to provide new incentives to attract women to formal banking sector பார்க்க