නිදහස් ලංකාවේ පළමු අග්‍රාමාත්‍යවරයා පලමු නිදහස් දින අඹ පැළයක් රෝපණය කළ කොල්ලුපිටිය ශ්‍රී ධර්මකීර්ත්‍යාරාමයේ දී වත්මන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ගේ සහභාගීත්වයෙන් සැමරුම් උත්සවයක්.

2023-04-16 "புத்தாண்டில் இயற்கையோடு இணைந்து தலைக்கு எண்ணெய் தேய்க்கும் சம்பிரதாயம் காலாகாலமாக இருந்து வரும் எமது பாரம்பரியம்" - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2023-04-16 இதுவரை கால துன்பங்களில் இருந்து விடுபட்டு முன்னோக்கிச் செல்ல உறுதி கொள்வோம் - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2023-04-12 ஸ்லேவ் ஐலண்ட் என்ற பெயரை மீண்டும் கொம்பனி வீதி என்று மாற்றியமைக்காக மலாய் சங்கம் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவிப்பு பார்க்க
2023-04-11 Preliminary draft of the report of the National Committee on Delimitation handed over to the Prime Minister பார்க்க
2023-04-10 Do not limit Vesak festival only to circulars. - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-04-09 Prime Minister Dinesh Gunawardena offered Easter Sunday greetings to Most Rev. Moran Mor Athanasius Yohan பார்க்க
2023-04-10 சிங்கள- தமிழ் சித்திரைப் புத்தாண்டு தேசத்தின் மாபெரும் கலாசார விழாவாகும். பார்க்க
2023-04-08 At a time when the world is searching for Buddhism, the role played by our Venerable Nayaka Theras is noteworthy.. - Prime Minister பார்க்க
2023-04-06 Let’s celebrate Easter with loving mercy and forgiveness shown by Jesus Christ பார்க்க
2023-04-05 Prime Minister thanks Chinese Buddhists for their generous help to Sri Lankan temples and people பார்க்க
2023-04-05 Dharmapradeepa sermon at Temple Trees பார்க்க
2023-04-04 The Prime Minister will plant the first sapling in the New Year... பார்க்க
2023-04-03 உள்ளூராட்சி நிறுவனங்களை கண்காணிக்க விசேட குழு பார்க்க
2023-03-31 Need to reconsider the issue of land rights of National Heroes whose lands were confiscated by the Colonial regime - Prime Minister பார்க்க
2023-04-01 Far-sighted visionary Udahamulle Dhammaloka Thera introduced computer to Dhamma School and commence information technology education. – Prime Minister பார்க்க
2023-03-31 இன்று (2023.03.31) முற்பகல் வேளையில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு வருகைதந்து தலதாவை வணங்கி ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றுக்கொண்டார். அச்சந்தர்ப்பத்தில் தியவடன நிலமே நிலங்க தேல பண்டார அவர்களும் கலந்துகொண்டார். பார்க்க
2023-03-31 இன்று (2023.03.31) முற்பகல் வேளையில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் மல்வத்த பீடத்தின் மாநாயக்க அதி வணக்கத்திற்குரிய திப்பட்டுவாவே ஸ்ரீ சித்தார்த்த சுமங்கல தேரர் அவர்களைச் சந்தித்து ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றுக்கொண்ட சந்தர்ப்பம். பார்க்க
2023-03-30 Prime Minister Dinesh Gunawardena paid paid respects to Most Ven. Dr. Madagama Dhammananda Nayake Thera, Chief Registrar of Asgiri Chapter and obtained blessings today (1) பார்க்க
2023-03-30 No public servant can refuse to perform official duties - Prime Minister Dinesh Gunawardena பார்க்க
2023-03-30 Joseph Michael Perera is an accomplished politician பார்க்க
2023-03-30 Condolence Message பார்க்க
2023-03-29 National hero Philip Gunawardena is commemorated... பார்க்க
2023-03-27 ICCR proposes to set up Sinhala and Hindi language departments in Indian and Sri Lankan universities பார்க்க
2023-03-27 There is nothing more valuable than teaching children. - Prime Minister Dinesh Gunawardena. பார்க்க
2023-03-26 Surplus rice stocks are distributed among low income earners பார்க்க