දුම්රිය මාර්ගය දෙපස පවතින ඉඩම් වගාව සඳහා නිදහස් කරන්න.- අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් උපදෙස්.

2024-05-01 மே தினச் செய்தி பார்க்க
2024-05-01 முன்னாள் அமைச்சர் டி.பி.இளங்கரத்ன அவர்களின் உருவச் சிலைக்கு மலரஞ்சலி செலுத்தும் நிகழ்வு பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்களது தலைமையிலும், முன்னாள் ஜனாதிபதி மகிந்த ராஜபக்ஷ அவர்களின் பங்கேற்புடனும் இன்று (2024.05.01) கொழும்பு அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது. பார்க்க
2024-04-30 Electronic and print media journalists who contributed to the development of Jathika Namal Uyana are appreciated ... பார்க்க
2024-04-30 இலட்சக்கணக்கான உழைக்கும் மக்கள் தமது உரிமைகள் பற்றி பேசும்போது காமனி ஜயசூரிய அவர்களை மறந்துவிட முடியாது... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-04-30 கொழும்பு வெசாக் வலயம் தொடர்பான கலந்துரையாடலொன்று பிரதமர் திணேஷ் குணவர்தன தலைமையில் இன்று (30) அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது. பார்க்க
2024-04-29 ரேடியோ சிலோன் இன்று முழு தென்கிழக்காசியாவிற்கும் ஒரு முக்கியமான இடமாக உள்ளது... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-04-29 அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை நாட்டின் எதிர்கால சந்ததியினருக்காக பாரிய முதலீட்டை மேற்கொண்டு வருகின்றது... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-04-26 மேல் மாகாண பெரு நகர அபிவிருத்தி தொடர்பான கலந்துரையாடலொன்று பிரதமர் திணேஷ் குணவர்தன தலைமையில் ஏப்ரல் 26 அன்று அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது. பார்க்க
2024-04-25 ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையில் நேற்று (25) இடம்பெற்ற ITC ரத்னதீப திறப்பு விழாவைக் குறிக்கும் பெயர்ப்பலகையை திறந்து வைக்கும் நிகழ்வில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன, இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் சந்தோஷ் ஜா மற்றும் ITC தலைவரும் முகாமைத்துவப் பணிப்பாளருமான சஞ்சீவ் பூரி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர். பார்க்க
2024-04-25 மீள்புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, வாகன உற்பத்தி, விவசாய தொழில்நுட்பம், காகிதம் மற்றும் அச்சிடுதல் தொடர்பான துறைகளை விரிவுபடுத்த சீனாவின் உதவி... பார்க்க
2024-04-24 உமா ஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தி திட்டம் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்கவின் அழைப்பின் பேரில் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன மற்றும் அமைச்சர்களின் பங்கேற்புடன் இன்று (2024.04.24) ஈரான் ஜனாதிபதி கலாநிதி இப்ராஹிம் ரைசி அவர்களினால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. பார்க்க
2024-04-23 ஒவ்வொரு நோன்மதி தினத்திலும் அலரி மாளிகை வளாகத்தில் இருந்து,மெலிபன் நிறுவனத்தின் அனுசரணையில், தேசிய தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் (காலை 9.00 மணி முதல் 10.00 மணி வரை) பிரதமர் அலுவலகத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ’தர்ம தீபனி’ நோன்மதி தின சொற்பொழிவுத் தொடர். பார்க்க
2024-04-24 உமா ஓயா பல்நோக்கு அபிவிருத்தி திட்டத்தை ஆரம்பித்து வைப்பதற்காக இலங்கை வந்தடைந்த ஈரான் ஜனாதிபதி இப்ராஹிம் ரைசியை பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன இன்று (2024.04.24) மத்தள மஹிந்த ராஜபக்ஷ சர்வதேச விமான நிலையத்தில் வரவேற்றார். பார்க்க
2024-04-22 காணிகளை விடுவிப்பதில் உரிமை தொடர்பாக எந்தச் சிக்கலும் இல்லை. - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-04-22 குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு அரிசி வழங்கும் தேசிய வேலைத்திட்டத்தின் கீழ் கொழும்பு பிரதேச செயலகப் பிரிவைச் சேரந்த 24159 குடும்பங்களுக்கு உதவிகள்.... பார்க்க
2024-04-21 பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன மஹரகம, மாதிவல ஊடாக பயணித்த வேளையில், பிரகதிபுரவில் இடம்பெற்ற சிறுவர் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தை கண்டு அவர்களுடன் இணைந்து கொண்டார். பார்க்க
2024-04-21 உத்தியோகபூர்வ விவகாரங்களில் முத்திரை பயன்படுத்தும் நடைமுறை நீக்கப்பட வேண்டும்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன. பார்க்க
2024-04-20 கலாநிதி ஏ.டீ. ஆரியரத்ன அரச மரியாதையுடன் தேசத்திலிருந்து விடைபெற்றார்… பார்க்க
2024-03-26 சீன சபாநாயகர் பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தனவுடன் விரிவான கலந்துரையாடல் பார்க்க
2024-04-19 Constructing gunpowder warehouses in villages cannot be accepted. - Prime Minister பார்க்க
2024-04-18 Immediate steps will be taken to boost the business community in Pamunuwa, and Maharagama ... - Prime Minister பார்க்க
2024-04-18 ஊடக நண்பர்களால் நிரம்பி வழிந்த அலரி மாளிகையின் அழகிய மாலை வேளை 18.04.2024 பார்க்க
2024-04-18 பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன அவர்கள் புத்தாண்டில் (2024.04.18) மரம் நடும் சுபவேளையான முற்பகல் 10.16 மணிக்கு அலரி மாளிகை வளாகத்தில் நெல்லி மரக்கன்றொன்றை நட்டினார். பார்க்க
2024-04-17 கலாநிதி ஏ. டி. ஆரியரத்ன ஒரு அரசாங்கத்தினது, கட்சியினது அல்லது அத்தகைய எந்தவிதமான அதிகாரமும் இல்லாமல் மனித சமுதாயத்தை ஒன்றிணைத்த தலைவர் - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2024-04-16 கலாநிதி ஏ.டீ. ஆரியரத்ன அவர்களுக்கு அரச மரியாதை பார்க்க