தகவல் அறியும் உரிமை

தகவல் அதிகாரி

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி

RTI கமிஷன்

Registration of Suppliers (Vehicle Repair Work) - Year 2024 பதிவிறக்க
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2021 பதிவிறக்க
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2020 பதிவிறக்க
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2019 பதிவிறக்க
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2018 பதிவிறக்க
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 பதிவிறக்க
තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත ඉදිරිපත් කරන වාර්ෂික වාර්තාව - 2017 பதிவிறக்க
செயல் திட்டம் 2023 பதிவிறக்க
RTI-01-தகவல் விண்ணப்பம் பதிவிறக்க
RTI-10 மேல்முறையீட்டு படிவம் பதிவிறக்க