காலியிடங்கள்

பிரதமர் அலுவலகத்தில் இலங்கை திட்டமிடல் சேவையின் பணிப்பாளர் (திட்டமிடல்) பதவிக்கான விண்ணப்பங்களை அழைத்தல் பதிவிறக்க