පුරප්පාඩු

අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ශ්‍රී ලංකා සැලසුම් සේවයේ අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) තනතුර සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම භාගතකිරීම්