சுற்றறிக்கைகள்

Enhanced Initiative for Regional Development Acceleration and Empowerment of District-Level Coordination, in Conjunction with the Resurgence of Large Scale [Mega] development Projects, Re-envisioned under the guidance of the National Operations Room பதிவிறக்க
பன்முகப்படுத்தப்பட்ட வரவு செலவுத்திட்ட நிகழ்ச்சித்திட்டம் - 2024 பதிவிறக்க