චක්‍රලේඛ

ගෘහ ආර්ථිකය සහ පෝෂණය වැඩිදියුණු කර පවුල් ඒකක සවිබල ගැන්වීමේ ජාතික වැඩසටහන භාගතකිරීම්
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නඟාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන - අමාත්‍යාංශ සංවර්ධන යෝජනා / ප්‍රගති සමාලෝචන පත්‍රිකාව භාගතකිරීම්
ග්‍රාමීය ආර්ථිකය නගාසිටුවීමේ ජාතික වැඩසටහන භාගතකිරීම්
PTF/03(iv) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම භාගතකිරීම්
PTF/03(iii) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම භාගතකිරීම්
PTF/03(ii) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම භාගතකිරීම්
PTF/03(i) - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම භාගතකිරීම්
PTF/03 - උද්ගතවී ඇති ව්‍යසනකාරී තත්වය නිසා සමාජ ප්‍රතිලාභ වැඩසටහන් යටතේ පොරොත්තු ලේඛනගත කර ඇති ප්‍රතිලාභීන් සඳහා රු 5000/- දීමනාවක් ගෙවීම භාගතකිරීම්
PTF/02 - ආහාර, ඖෂධ ඇතුළු අත්‍යාවශ්‍ය සේවාවන් අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය ඇඳිරි නීති බලපත්‍ර කඩිනමින් නිකුත් කිරීම. භාගතකිරීම්
PTF/01 - අත්‍යාවශ්‍ය මහජන සේවාවන් අඛණ්ඩව සැපයීම මෙහෙයවීම, සම්බන්ධීකරණය හා පසු විපරම පිණිස වූ ජාතික වැඩසටහන භාගතකිරීම්