“පළාත් පාලන ආයතන වල අවසර දෙන ඉදිකිරීම් සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව විය යුතුමයි.” - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2024-05-23 A programme to present dry rations and essential items to pregnant women was held at the Temple Trees today (May 23). View
2024-05-23 වෙසක් පොහෝ දින කැලණිය රජමහා විහාරය වැඳපුදාගත් අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කැලණිය රජමහා විහාරාධිපති, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය පූජ්‍ය කොල්ලූපිටියේ මහින්ද සංඝරක්ඛිත නායක හිමියන් බැහැදුටු අවස්ථාව. View
2024-05-23 ’Dharma Deepani the series of Dharma sermons which is telecasted live on Rupavahini on every full moon Poya day, and organized by the Prime Minister’s Office, sponsored by the Maliban Company, was held at the Temple Trees (from 9.00 am to 10.00 am). View
2024-05-22 Tlhree-wheelers from all over the island come together to demonstrate the wonder of Vesak... View
2024-05-23 Vesak Message View
2024-05-18 New Dagoba(stupa) in Morontuduwa Nivesarama Purana Viharaya unveiled. View
2024-05-21 State Vesak Festival inaugurates under the patronage of Prime Minister... View
2024-05-20 We are currently passing a very difficult period no matter who takes over the government or who rules the country.- Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-05-20 Prime Minister Dinesh Gunawardena, marking the inauguration of the Vesak celebrations throughout the island commemorating the three auspicious events in the life of Gauthama Buddha, -birth, enlightenment, and mahaparinibbana -, paid homage to the Temple of Tooth Relic in historic Senkadagalapura, Kandy today (20th May 2024). View
2024-05-20 Sri Lanka declares a day of mourning View
2024-05-20 The Prime Minister expresses his condolences on the sudden death of Iranian President... View
2024-05-19 National War Heroes Day Commemorated under the patronage of the Prime Minister.. View
2024-05-18 The presentation of credentials with the honorary title of ’Agga Maha Panditha’ awarded by the State of Burma to Ven. Dr. Pannila Sri Ananda Thera, Chief Incumbent of Attanagalla Rajamaha Viharaya, was carried out today (18.05.2024) at the Bandaranayake Memorial International Conference Hall in Colombo under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena. View
2024-05-19 The Vesak programmes of the Buddhist Congress are officially released. View
2024-05-18 Gurudev Sri Sri Ravishanker, founder of Art of Living Foundation held a discussion with Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees today (May 18). View
2024-05-17 The electricity bill can be reduced in the next two months. - Prime Minister Dinesh Gunawardena View
2024-05-17 Age old Thai-Sri Lanka Buddhist ties has reached a new high - Prime Minister... View
2024-05-16 ’45 Under 45’ Leadership Excellence Awards for young Executive Officers and Entrepreneurs View
2024-05-16 Prime Minister calls for increasing economic and religious ties with Myanmar… View
2024-05-14 ගාල්ල, කුරුණෑගල තාක්ෂණ උද්‍යාන ගොඩනැගිලි ප්‍රයෝජනවත් වැඩපිළිවෙළකට යොදා ගන්න. - ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශයට උපදෙස් දෙයි View
2024-05-14 Dharma Shakti Puja Vesak festival of brotherhood in Batticaloa this year.. View
2024-05-13 Prime Minister Dinesh Gunawardena was the Chief Guest at the Convocation of the British College of Applied Studies (BCAS Campus) held at the BMICH today (May 13). View
2024-05-12 An International Nurses Day celebration was held today (12.05.2024) under the patronage of President Ranil Wickremesinghe and Prime Minister Dinesh Gunawardena at the Temple Trees... View
2024-05-09 බේරුවල කසළ ප්‍රශ්නය විසඳීමට, අගමැතිවරයා මැදිහත් වෙයි.... View
2024-05-10 Verite Research presents Blueprint for ’Blueprint for a Rational Government’ to PM View