“පළාත් පාලන ආයතන වල අවසර දෙන ඉදිකිරීම් සංවර්ධන සැලැස්මට අනුව විය යුතුමයි.” - අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

2023-12-06 பொருளாதார நெருக்கடி நிலைமையிலும் தற்போதைய அரசாங்கம் அரச ஊழியர்களைப் பாதுகாத்தது. - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2023-12-04 வகுப்பறைக்கான டிஜிட்டல் அடித்தளமாக எமது பாடசாலை கல்வி முறை மாற வேண்டும். - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2023-12-02 இலங்கை அமரபுர ஷ்வேஜின் நிகாயவின் மகாநாயக்க தேரர் அக்கமஹாபண்டித சங்கைக்குரிய இங்குருவத்தே பியனந்த தேரருக்கு, மியன்மார் அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்படும் அக்கமஹாபண்டித விருது வழங்கும் நிகழ்வு, பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன தலைமையில், கந்துபொட சியனே விபஸ்ஸனா தியான நிலையத்தில் 2023.12.0 2 அன்று இடம்பெற்றது. பார்க்க
2023-12-01 பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தனவுக்கும் ஐரோப்பிய ஒன்றிய தூதுவர் கார்மென் மொரேனோவுக்கு (Carmen Moreno) இடையிலான சந்திப்பொன்று 2023.12.01 அன்று அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது. பார்க்க
2023-12-01 பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தனவுக்கும் எகிப்திய தூதுவர் மாஜித் முஸ்லிஹுக்கும் இடையிலான சந்திப்பொன்று 2023.12.01 அன்று அலரி மாளிகையில் இடம்பெற்றது. பார்க்க
2023-11-30 “எமது கிராமத்திலிருந்து உலகிற்கு” என்ற செய்தியை வழங்குவோம்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2023-11-29 2024ம் ஆண்டை உற்பத்தி விளைச்சலை அதிகரிக்கும் ஆண்டாகக் கருதி செயற்படுவோம்... - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன பார்க்க
2023-11-29 பிரதமர் அலுவலகத்தின் செலவுகள் 46% இனால் குறைப்பு - பொறுப்புகளின் நோக்கெல்லையும் விரிவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது. பார்க்க
2023-11-27 இத்தாலிக்கும் இலங்கைக்கும் இடையே நேரடி விமான மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து குறித்து ஆராய்வு பார்க்க
2023-11-26 ’Dharma Deepani’ Live Dharma Sermon Series held at Temple Trees. பார்க்க
2023-11-27 Awareness workshop on road rules and road safety - 2023.11.09 பார்க்க
2023-11-27 Awareness workshop on addiction to dangerous drug use, recovery of addicts - 2023.10.12 பார்க்க
2023-11-24 Workshop on Digital Procurement - 2023.10.10 பார்க்க
2023-11-24 Awareness Workshop on Right to Information Act - 2023.10.02 பார்க்க
2023-11-20 சீனா-இலங்கை பொருளாதார, முதலீட்டு மற்றும் கலாசார உறவுகளை மேம்படுத்த நடவடிக்கை பார்க்க
2023-11-17 குணதாச அமரசேக்கர அவர்களுக்கான பாராட்டு நிகழ்வு 2023.11.17 BMICH பார்க்க
2023-11-17 2500 தாதியர்களுக்கு நியமனம் வழங்குதல் பார்க்க
2023-11-17 முன்மொழியப்பட்டுள்ள புதிய முதலீட்டு சட்டமூலத்தை வரைவதில் வெளிநாட்டு முதலீட்டை ஊக்குவிப்பதில் நிபுணத்துவ அறிவை வழங்க வியட்நாம் இணக்கம்... பார்க்க
2023-11-16 திரு. ஆர்.ஐ.டி. அலஸின் பத்தாவது நினைவுதின நிகழ்வு பார்க்க
2023-11-13 விரைவான பொருளாதார முன்னேற்றத்தை இலக்காகக் கொண்டு சர்வதேச முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்குங்கள். - பிரதமர் தினேஷ் குணவர்தன புதிய இலங்கைத் தூதுவர்களிடம் தெரிவிப்பு பார்க்க
2023-11-10 தீபாவளி வாழ்த்துச் செய்தி பார்க்க
2023-11-10 ’සීතාවක හටන’ අගමැති දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාට පිළිගන්වයි பார்க்க
2023-11-09 அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் புதிய லொத்தர் சீட்டு பிரதமரிடம் கையளிப்பு பார்க்க
2023-11-08 The eighth commemoration ceremony of Ven. Maduluawe Sobitha Thero was held under the patronage of Prime Minister Dinesh Gunawardena at Sri Naga Vihara, Kotte (2023.11.08). பார்க்க
2023-11-06 Portugal to explore possibility of enhancing trade and tourism with Sri Lanka பார்க்க