ඉන්දීය නළු ප්‍රභූ ප්‍රභූදේවා හමුව. 2023.09.15 අරලියගහ මන්දිරය.