வரலாற்று முக்கியத்துவம்வாய்ந்த கெட்டம்பே ராஜோபவனாராமாதிபதி சங்கைக்குரிய கெப்படியாகொட சிறிவிமல நாயக்க தேரருக்கு மகா விகார வங்சிக ஸ்ரீ லங்கா ராமான்ய மகா நிகாயவின் சங்கைக்குரிய அநுநாயக பதவிக்கான அக்தபத்திரம் வழங்கிவைக்கப்பட்ட போது.