குணதாச அமரசேக்கர அவர்களுக்கான பாராட்டு நிகழ்வு 2023.11.17 BMICH