පාදුක්ක, වටරැක ශ්‍රී පුණ්‍යාලෝක මහා විහාරස්ථානයේ අභිනව දාන ශාලාව සහ සංඝාවාසය සහිත දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල 2024.02.11 දින සඟ සතු කිරීම.