සීතාවක සංචාරක කර්මාන්තයේ තවත් ප්‍රවර්ධනයක්.

සීතාවක රිජන්සි තරු පන්තියේ නව ශාලා පරිශ්‍රය අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා අතින් විවෘත වීම. 2024.02.10