මහනුවර, නත්තරන්පොත කලා පුරය අග්‍රාමාත්‍යවරයාගේ නිරීක්ෂණයට 2024.01.17