අග්‍රාමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා 2022.11.13 දින මෝදර ශ්‍රී වෙන්කටේශවර මහා විෂ්ණු දේවාලයට පැමිණ ආශිර්වාද ලබා ගත් මොහොත.

ආචාර්ය ප්‍රතාප් රාමනුජම් මහතා ද මෙම අවස්ථාවට එක්විය.